En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Mer forskning i primärvården

 

Åtta akademiska vårdcentraler (AVC) finns i Stockholms läns sjukvårdsområde. Genom dem knyts forskning närmare primärvården, något som gynnar patienter, personal och ekonomi, anser Christina Olsson samordnare och Camilla Lannefors, verksamhetschef vid Mörby akademiska vårdcentral.

Patientens första vårdkontakt sker oftast på vårdcentralen. Det är här de stora folksjukdomarna behandlas och olika frågor kring sjukdomarna aktualiseras. Ändå bedrivs det mesta av forskningen av tradition på universitetssjukhusen. Men i takt med att fler och fler patienter behandlas i primärvården måste forskningen förankras även där, menar Christina Olsson och Camilla Lannefors, som tar emot på Mörby vårdcentral och med stort engagemang berättar om akademiska vårdcentraler. De betonar att detta inte är ett färdigt koncept, utan ett utvecklingsprojekt där arbetssätten på de åtta vårdcentralerna skiljer sig lite åt.

Vid en första anblick ser Mörby ut som vilken vårdcentral som helst. Men den som tittar sig runt i receptionen lägger kanske märke till att det står skrivet Akademisk vårdcentral över ett ställ med informationsmaterial och att TV- skärmen på väggen informerar om begreppet. Där dyker också upp en fråga upp med jämna mellanrum; Får du sagt det du vill? Frågan är kopplad till tre centrala ord; förväntningar – föreställningar – farhågor. Med utgångspunkt från dem arbetar en av vårdcentralens läkare med en studie kring hur patienter och de vårdgivare de besöker upplever sitt möte. Över 600 enkäter har samlats in och följs upp med intervjuer. Enkäterna visar på ett bra resultat. Båda grupperna är nöjda efter sitt möte, men patienterna i ännu högre grad än vårdgivarna.

– Det beror nog på att man som vårdgivare alltid vill göra lite mer, säger Christina Olsson.

Studien är ett exempel på hur forskning inom AVC kan bedrivas. Andra exempel är pågående studier kring diabetes, träning inför thoraxkirurgi, psykisk ohälsa och hur läsplattor kan användas i hemsjukvården.

– Vi blir ofta ombedda att hitta patienter som kan vara med i forskningsprojekt vid de stora forskningsinstitutionerna. Men även primärvårdens egna medarbetare bör forska och ingå i forskningsteam, anser vi, säger Christina Olsson.

Christina Olsson

Att arbeta kontinuerligt med forskning och fortbildning kräver att tid avsätts för det. Medarbetarna på Mörby vårdcentral får fortlöpande möjlighet till fortbildning.

– Många söker sig hit just för vårt sätt att arbeta. En större andel av medarbetarna här läser vidare och tar kandidat- och magisterexamen, jämfört med hur det ser ut generellt på vårdcentraler och alla våra samordnare har doktorerat, säger Christina Olsson.

2011 startade de första fyra akademiska vårdcentralerna och 2014 ytterligare fyra, bland dem Mörby.

– Här arbetar vi interprofessionellt, dvs olika yrkesgrupper samverkar, och vi försöker föra in så mycket forskning som möjligt i vår behandlingsverksamhet. Vi kan till exempel diskutera de senaste forskningsrönen kring en speciell diagnos och hur vi med den kunskapen, och med våra respektive specialkompetenser, bäst hjälper patienten. Vi samarbetar också med exempelvis hemtjänsten. I ett pågående projekt handleder våra fysioterapeuter hemtjänstpersonal i arbetet med rehabilitering i hemmet, berättar Christina Olsson.

Camilla Lannefors

”Patienten i fokus” är ett slitet uttryck. Men på Mörby vårdcentral vill man genomföra ett arbetssätt som verkligen inkluderar patienten, enligt verksamhetschefen Camilla Lannefors. Hon illustrerar vad hon menar med en skiss. I mitten av en cirkel ritar hon en kraftigt markerad mittpunkt – patienten. Den stora cirkeln omkring delar hon i in tårtbitar – de mottagningar som ingår i vårdcentralens verksamhet. Här finns Husläkarmottagning, Rehab, Barn- och ungdomsmottagning och BVC. Husläkarmottagningen har dessutom Astma/KOL-mottagning, Diabetesmottagning, Äldremottagning och Hjärtmottagning.

Att så mycket finns samlat under samma tak, och att olika professioner samarbetar, innebär tidsbesparingar för såväl patienter som vårdgivare. En läkare som behöver rådgöra med en fysioterapeut kan lätt göra det, medan patienten finns på plats.

 

Till vårdcentralen kommer studenter på praktik och de fyller en viktig funktion när det gäller att koppla ihop teori med det praktiska arbetet. Det gynnar dem att få se en vardag där olika professioner samverkar kring patienterna, anser Christina Olsson.

– Studenterna är en katalysator till förändring. De som handleder dem här måste vara pålästa när det gäller den senaste forskningen. Det duger inte att säga att ”så här har vi alltid gjort”. Det blir diskussioner och studenterna kan få i uppgift att ta reda på mer om frågor som kommer upp och delta i utvecklingsprojekt. Till exempel har studenter och patienter fått fylla i enkäter kring hur interprofessionella hembesök fungerar, berättar hon.

Hur patienten blir bemött – från receptionen till vårdgivaren – är ämnet för en gemensam utbildningsdag som kommer att genomföras i höst.

– Vi alla som jobbar här måste ”tala samma språk” i mötet med patienten. Men det är också viktigt hur vi i personalen bemöter varandra. Det märker patienterna och ska de våga öppna sig om sina problem måste det vara en god stämning på arbetsplatsen, säger Camilla Lannefors.

Akademiska vårdcentraler startade i Stockholms län, men finns numera även i bl a Värmland och Dalarna. Arbetssättet har väckt stort intresse både i andra svenska regioner och internationellt. Studiebesök har kommit ända från USA.

Bra för patienterna, personalen och ekonomin är alltså Christina Olssons och Camilla Lannefors samfällda och sammanfattande kommentar om vad AVC innebär. Bra för patienten eftersom det höjer vårdkvaliteten, för personalen för att stressen minskar och möjligheterna till fortbildning är stora, och ekonomiskt eftersom tiden utnyttjas effektivare. Båda framhåller också betydelsen av en bred samverkan mellan olika yrkesgrupper.

– Att på det här sättet föra in ny kunskap och forskning i primärvården innebär att vi lyfter fram och tydliggör det Hälso- och sjukvårdslagen säger; att all vård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Christina Olsson.

 

Fakta om Akademiska vårdcentraler: 

2011 startade de första fyra akademiska vårdcentralerna och 2014 ytterligare fyra.

Varje AVC har runt sig ett nätverk av primärvårdsenheter som de stöttar genom att anordna fortbildning, involvera dem i forskningsprojekt och sprida vetenskapliga forskningsrön, t ex husläkarmottagningar, mödravårdsmottagningar, Rehab och BVC.

2015 gick AVC samman med Centrum för allmänmedicin i Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Med de akademiska vårdcentralerna som drivkraft arbetar APC med utbildning, forskning och utvecklingsfrågor.

Text/foto: Yvonne Busk

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto