En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Vägen bort från vårdens stuprör

Eivor vill vara ute. Hon har varit rörlig i hela sitt liv. Nu glömmer hon så fort hon kommer in att hon varit ute – och vill ut igen. Lösningen har blivit en gps på rullatorn som gör att hon kan gå ut och in på demensboendet som hon vill. Hennes tidigare frustration är borta, humöret och aptiten bättre.

Eivor bor på ett demensboende inom vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje och det är Peter Graf, vd på företaget, som berättar om henne. Det gör han för att belysa att arbetssättet på Tiohundra gör medarbetarna lyhörda för önskemål och öppna för att hitta lösningar ”utanför boxen”. Det finns ingen möjlighet för personalen att gå ut med Eivor så många gånger om dagen som hon vill. Nu kan de med hjälp av gps:en exakt följa hennes väg och hämta upp henne om hon inte kommer tillbaka för egen maskin.

Själv är hon mycket gladare nu. Hon blir trött av sina promenader och sover gott. Hennes aptit har ökat och ett par av hennes mediciner har man kunnat ta bort.

– Svensk hälso- och sjukvård måste bli bättre på att vårda multisjuka äldre med komplexa behov. För 10 – 20 år sedan var det mer fokus på akutsjukdomar. Nu lever människor länge med sina kroniska sjukdomar. För att klara det måste vi jobba på ett annat sätt, säger Peter Graf.

Tiohundra startade som ett projekt 2006 och permanentades 2016. Den bärande tanken är att sjukvården och kommunens omsorgsverksamhet finns under samma tak. På så vis får man en bättre samordning mellan det som tidigare var landstingets respektive kommunens verksamheter och framför allt äldre, multisjuka människor slipper falla mellan stolarna eller ”stuprören”.

Under det gemensamma paraplyet Tiohundra finns till exempel Norrtälje sjukhus, vårdcentraler, psykiatri, äldreomsorg, LSS_verksamheter, barnavårdscentraler och mödravård. Bolaget ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun – Norrtäljemodellen.

Peter Graf

Peter Graf vill inte säga att en förutsättning för samordnade insatser är att bilda ett gemensamt bolag, men det har varit ett sätt att få till stånd det han kallar en politisk överbyggnad, alltså att få landstingspolitiker och kommunpolitiker att dra åt samma håll.

– Att vi bildat ett kommunalförbund innebär att vi fått en gemensam budget. Alla frågar sig ju vad ”vi” får för pengarna, säger han.

Han är påtagligt nöjd med de utvärderingar som gjorts. Nyligen visade en enkätundersökning att personer som får hemtjänst är nöjda. Andra utvärderingar visar att också personalen är nöjd, att väntetiderna på Norrtälje sjukhus är korta och att vården är ca 10 procent billigare än riksgenomsnittet.

Ett decentraliserat arbetssätt och korta beslutsväger ger i sin tur ett bra arbetsklimat och väcker personalens lust att söka bra lösningar, som i fallet Eivor, menar han.

– Allt hänger ihop. Om patienter, anhöriga och personal är nöjda så blir också det ekonomiska resultatet bra.

Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus har ett speciellt mottagande av äldre – Silverstigen. Alla över 80 tas om hand med snabba bedömningar. Det blir snabb röntgen, om det behövs, snabba provsvar och snabb placering på avdelning. Patienterna får direkt en mjuk säng att ligga i för att undvika trycksår och de får näringstillförsel. När de är medicinskt färdigbehandlade får de utan någon väntetid alls komma tillbaka hem, antingen de har eget eller särskilt boende.

– Vi har ett mycket bra samarbete med biståndshandläggarna. Det ligger i allas intresse att detta fungerar så bra som möjligt. Det är läkare från sjukhuset som rondar på äldreboenden och träffar den som skrivits ut. Och vi skriver aldrig ut någon från sjukhus klockan tre en fredag, för då övergår personalen på särskilda boenden och hemtjänst till helgbemanning, berättar Peter Graf.

Han får ofta anledning att berätta historien om Eivor och hur man löst hennes behov av promenader. Många är intresserade av att höra om arbetet inom Tiohundra. I början av december ska han till exempel tala på en konferens som Sjukvårdens ledarskapsakademi ordnar.

Att Tiohundra slagit in på rätt väg är han övertygad om. Men han ser också olika stötestenar som måste bort innan den samordnade vård han skulle vilja se finns på plats i Norrtälje och på andra håll. Utmaningar, som det brukar kallas.

Smidigare informationsöverföring är en sådan sak, bättre anpassad lagstiftning en annan och att lösa personalbrist en tredje.

– Vi har IT-system som inte ”pratar” med varandra och juridiska hinder för att integrera patientjournaler. Den sammanhållna vården främjas inte av att hälso- och sjukvårdslagen reglerar sjukvården och socialtjänstlagen omsorgsverksamheten. Och vi på Tiohundra behöver, som alla andra, fler läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter.

– Jag ser som min uppgift att beskriva vilka hinder som finns, men också vägarna framåt. Vården av multisjuka äldre är Sveriges största utmaning på sjukvårdsområdet. Alla måste ta tag i det. Om vi inte ändrar arbetssätt kommer pengarna inte att räcka, säger Peter Graf.

En sömlös organisation

Patrik Sundström är programansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Han menar att alla kommuner och landsting nu är inne i fas där man försöker ställa om mot en nära och sammanhållen vård och omsorg, där man som invånare får ett samlat och ”sömlöst” stöd.

Patrik Sundström

– Det är en otroligt viktig fråga. Många människor behöver stöd och insatser från flera olika aktörer har rätt att förvänta sig ett samordnat erbjudande, säger han.

Tiohundra är ett exempel på en verksamhet som leder i rätt riktning, tycker han. Och det finns fler. Han nämner även Hälsostaden i Ängelholm, Västra Skaraborg och Hemsjukhuset i Borgholm som på olika sätt kommit vidare i arbetet mot en mer samordnad vård och omsorg. Själv arbetar han med digitalisering som han menar är ett av de verktyg som måste användas.

– De digitala lösningarna känner inte av geografiska, organisatoriska eller professionella gränser. De ger dessutom människor större möjligheter än tidigare att själva hålla koll på sin hälsa och de kan erbjuda olika trygghetstjänster, säger han.

De hinder han ser för en önskvärd utveckling handlar bland annat om organisationskulturer, ledarskap, regelverk och förmågan att ändra arbetssätt. SKL arbetar tillsammans med landsting och kommuner i ett förändringsarbete. Men även Patrik Sundström anser att nuvarande lagstiftning är ett problem.

– Alla strävar efter att bedriva en personcentrerad vård och omsorg. Samtidigt har vi en lagstiftning som är organisationsfokuserad. Det gör det svårt att få en bild av en äldre människas hela hälsosituation. Patientdatalagen är till exempel ett problem. Vi behöver en lagstiftning som utgår från individens, inte organisationers, behov. Det avgörande ska inte vara i vilken organisation en uppgift är dokumenterad, utan i vilken vård- eller omsorgssituation den behövs.

Här behövs insatser på statlig nivå, menar Patrik Sundström.

– Vi hoppas på en ökad initiativkraft från riksdag och regering, säger han.

Sjukvårdsministern: Vi är på banan

Annika Strandhäll

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (s) håller med om det angelägna i att förbättra samordningen mellan landsting och kommuner och den lagstiftning som reglerar olika delar av vård och omsorg.

– Vi har nyligen fått på plats en ny lagstiftning som ska förbättra utskrivningen från sjukhus och in i omsorgen. Den ställer högre krav på samverkan mellan kommun och landsting eller region, säger hon.

– Vi är på banan och kommer att komma med förslag framöver. Därutöver har landstingen och kommunerna ett viktigt uppdrag i att utveckla samverkan, säger Annika Strandhäll.

Hon framhåller också att så kallade patientkontrakt är på gång. De ska ge den enskilda patienten med många vårdkontakter en överblick över inplanerade vårdinsatser och därmed öka deras delaktighet.

Tre landsting har under året arbetat med patientkontrakt som en pilotverksamhet. Det är Halland, Kalmar och Norrbotten.

Text: Yvonne Busk Bilder (utom porträttbilder) Mostphotos

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto